نگاهی به مالیات سفر هوایی در كشورهای دیگر، هزینه مالیات برای توسعه

نگاهی به مالیات سفر هوایی در كشورهای دیگر، هزینه مالیات برای توسعه

بریونی: مالیات ورود و خروج به خصوص مالیات مربوط به سفرهای هوایی در خیلی از كشورها، پدیده ای جدید به حساب می آید كه نمایانگر مقرون به صرفه بودن سفرهای هوایی بین المللی در ۲۰ سال قبل است.به گزارش بریونی به نقل از مهر، دفتر معاونت فرهنگی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با ترجمه فصل سوم گزارش سیاست ها و روند های گردشگری سازمان همكاری و توسعه اقتصادی به بررسی تطبیقی سیاست های مالیاتی و عوارض در صنعت گردشگری پرداخته است. در این گزارش آمده است كه در خیلی از كشورها، مالیات ورود و خروج به خصوص مالیات مربوط به سفرهای هوایی پدیده ای جدید به حساب می آید، كه درواقع نمایانگر رشد و مقرون به صرفه بودن سفرهای هوایی بین المللی در ۲۰ سال قبل و به خصوص با شروع قرن جدید است. در عوض این رشد، منجر به افزایش هزینه های مربوط به تأمین زیرساختهای لازم، امنیت و خدمات به مسافران و نگرانی های روزافزون درباره آثار این رشد بر محیط زیست، شده است. كشورها در پاسخ به این مطلب، مالیات ها، هزینه ها و عوارضی را مطرح نمودند كه بتواند در تأمین مخارج روزافزون عرضه خدمات و در مواردی تشویق به رفتارهای سازگار با محیط زیست به آنها كمك نماید.
در میان كشورهای مورد بررسی، ۱۶ كشور موفق شدند یك مالیات یا بیشتر را شناسایی كنند كه به صورت خاص به سفرهای هوایی در سطوح ملی مربوط باشد. بیشتر این مالیات ها به شكل عوارض فرودگاهی بوده (شامل، هزینه های فرود و انتظار هواپیماها، عوارض قرار دادن هواپیما در فرودگاه و عوارض پایانه های هوایی)، كه در اغلب فرودگاه های بین المللی اعمال می گردد و درآمدهای این مالیات ها صرف پوشش هزینه های فرودگاهی شده و اغلب در فرودگاه های مختلف در یك كشور متفاوت می باشد. دیگر دسته های اصلی مالیات ها شامل مالیات، هزینه ها و عوارض مربوط به امنیت و خروج از فرودگاه (مانند مالیات حمل و نقل هوایی، مالیات بلیت هواپیما و عوارض گمركی مسافران هوایی) است، كه جزئیات آن در زیر آمده:
تحریك رفتار سازگار با محیط به واسطه افزایش قیمت بلیت
مالیات حمل و نقل هوایی در استرالیا در سال ۲۰۱۱ عنوان شد، بدین صورت كه هر مسافری كه توسط فرودگاه های استرالیا از كشور خارج می گردد باید آن را بپردازد، مگر اینكه شامل معافیت شود. هدف از اعمال این مالیات تحریك رفتار سازگار با محیط به واسطه افزایش قیمت بلیت ها است. نرخ فعلی آن برای پروازها در مسافت های كوتاه (۷ یورو(، متوسط (۱۵ یورو) و طولانی (۳۵ یورو) می باشد كه از ژانویه ۲۰۱۳ اجرا شد. نرخ مربوط به پرواز در مسافت های كوتاه و متوسط بعد از تجدیدنظر، از نرخ ابتدایی تعیین شده برای آنها یعنی ۸ و ۲۰ یورو كاهش پیدا كرد، درحالی كه نرخ مصوب برای مسافت های طولانی بدون تغییر باقی ماند. این مالیات در تاریخ سپتامبر ۲۰۱۴ مجدداً بررسی میشود. در كرواسی، هم مسافران داخلی و هم بین المللی كه از فرودگاه ها سفر می كنند، باید هزینه خروج بپردازند (به استثنای مسافران ترانزیت، مسافرانی با بلیت هایی با شناسه خدمات ۰۰ و ۹۰ و كودكان زیر ۲ سال(. این مالیات در سال ۲۰۱۰ معرفی گردید و هزینه آن از آن زمان تاكنون ۱.۳۷ یورو برای پروازهای بین المللی و ۰.۶۸ یورو برای پروازهای داخلی و حمل و نقل است. درآمدهای به دست آمده از این طریق برای تأمین مالی آژانس حمل و نقل هوایی كشور كرواسی صرف می گردد.
در جمهوری چك دو نوع اصلی از مالیات های هوایی وجود دارند كه تنها مسافرانی كه از فرودگاه شهر پراگ برای خروج یا ترانزیت استفاده می نمایند، ملزم به پرداخت هر دو نوع این مالیات ها هستند. مالیات خروج در پنج سال گذشته، مبلغ آن از ۵۲۵ كرون به ۵۶۵ كرون درحال حاضر رسیده است، درحالی كه مالیات ترانزیت در همین بازه زمانی از ۱۹۰ كرون به ۲۰۵ كرون افزایش یافته است.
عوارض فرودگاهی برای مسافران به منظور پوشش هزینه های فرودگاهی تعیین شده كه هر مسافری به غیر از مسافران ترانزیت كه از استونی با پروازهای خارجی سفر می كنند، باید آن را پرداخت كنند. هزینه این مالیات كه برای پوشش هزینه های فرودگاهی در نظر گرفته شده است، با كاهش سالیانه از مبلغ ۹.۹۱ در سال ۲۰۰۸ به مبلغ ۷.۹۳ در سال ۲۰۰۹ و مبلغ ۷.۰۳ هم اكنون رسیده است.
مالیات هواپیمایی كشوری در فرانسه، مالیاتی است كه باید توسط هر حامل هوایی عمومی كه مسافر، بار و یا بسته پستی را از قلمرو فرانسه سوار می كند، بپردازد. مالیات هواپیمایی كشوری در سال ۲۰۰۶ تصویب گردید و نرخ های كنونی آن برابر است با:
یك یورو برای هر مسافری كه به قصد سفر در درون فرانسه و یا به مقصد دیگر كشورهای عضو اتحادیه اروپا سوار هواپیما می گردد )یا هر منطقه دیگری كه عضو تفاهمنامه منطقه اقتصادی اروپا و یا اتحادیه سوئد هستند(، كه این مبلغ در سال ۲۰۰۸ برابر ۳.۹۲ یورو بوده است.
مبلغ ۷.۷۵ یورو برای هر مسافری كه جهت سفر به مقاصد دیگر سوار هواپیما دیگر می گردد كه این مبلغ هم در سال ۲۰۰۸ برابر ۷.۰۴ یورو بوده است.
مالیات مسئولیت مشترك برای بلیت های هواپیما باید به تعداد مسافرانی كه از فرانسه (چه به قصد سفر در درون فرانسه یا خارج از آن) سوار یك هواپیما می شوند و البته به غیر از مسافران ترانزیت، پرداخت شود. این مالیات در سال ۲۰۰۶ عنوان شد و مبالغ قابل پرداخت برای آن مطابق زیر است:
۱.مبلغ یك یورو برای تمام مسافرانی كه در درون فرانسه، به مقاصد بخش ها و سرزمین های خارجی فرانسه، یا دیگر كشورهای عضو اتحادیه اروپا سفر می كنند(یا هر منطقه دیگری كه عضو تفاهمن امه منطقه اقتصادی اروپا و یا اتحادیه سوئد هستند.) ۲. مبلغ ۴ یورو برای مسافرانی كه به دیگر مناطق سفر می كنند. نرخ این مالیات طی پنج سال قبل ثابت بوده است.
مالیات بلیت هواپیمایی آلمان در سال ۲۰۱۱ معرفی گردید و هدف از آن ترغیب رفتار سازگار با محیط زیست با استفاده از افزایش قیمت بلیت ها بود. این مالیات ها به دسته های مختلف تقسیم شده و در زمان رزرو جا برای مسافرانی كه قصد خروج با استفاده از فرودگاه های آلمان را دارند، دریافت می شوند.
در سال ۲۰۰۱ در یونان، مالیات مسافر(عوارض توسعه و نوسازی فرودگاه) عنوان شد، كه در آن هر مسافری(بالای ۵ سال سن)كه از فرودگاه های آن كشور سفر می كند، به غیر از مسافران ترانزیت و مسافرانی كه می خواهند با وسیله نقلیه دیگری سفر كنند، ملزم به پرداخت این مالیات هستند. تمام درآمدهای ناشی از عوارض توسعه و نوسازی فرودگاه برای تأمین مالی عملیات ها و هزینه های سرمایه گذاری در فرودگاه های كشور، شامل تجهیز، نگهداری، بهبود و توسعه به مصرف خواهند رسید. نرخ كنونی مالیات مسافر برای افرادی كه به مقاصدی غیر از اتحادیه اروپا سفر می كنند، برابر با ۲۲ یورو و برای آنهایی كه به اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اروپا(نروژ، ایسلند، لیختن اشتاین) و سوئیس سفر می كنند، برابر با ۱۲ یورو است.
مالیات مربوط به سفرهای هوایی در ایرلند در سال ۲۰۰۹ عنوان شد و هر مسافری كه این كشور را با استفاده از آسمان ترك می كند، ملزم به پرداخت آن است. در ابتدا، نسبت به فاصله مقاصد از فرودگاه دوبلین، دو گروه نرخ برای این مالیات وضع شد.
حذف مالیات مربوط به سفرهای هوایی در ایرلند
۲ یورو برای هر نفر كه به مقاصدی تا فاصله ۳۰۰ كیلومتری این فرودگاه و ۱۰ یورو برای هر مسافری كه به دیگر مقاصد پرواز می كردند. در ماه مارس ۲۰۱۱، نرخ استانداردی به مبلغ ۳ یورو برای هر نفر تعیین شد و در اكتبر سال ۲۰۱۳ اعلام گردید كه در تاریخ آپریل سال ۲۰۱۴ دیگر مبلغی دریافت نخواهد شد.
حذف مالیات مربوط به سفرهای هوایی بخشی از فرآیند تخصیص خطوط هواپیمایی جدید برای ایرلند است. زمانی كه این مطلب اعلام شد، دولت بیان كرد كه عكس العمل خطوط هواپیمایی به این تغییر را بررسی خواهد نمود و اگر این كار آثار مورد نظر را نداشته باشد، این مالیات مجددا اعمال خواهد شد. پاسخ اولیه خطوط هواپیمایی بسیار مثبت بود و تأیید تولید تعدادی خطوط هوایی جدید برای فرودگاه های ایرلند در سال ۲۰۱۴ را به همراه داشت.
رژیم اشغالگر قدس مالیات های عوارض حمل و نقل هوایی و عوارض گمركی مسافران هوایی را در سال ۱۹۹۴ بدین نحو معرفی كرد: هر مسافری كه می خواهد با استفاده از آسمان وارد این كشور شده یا از آن خارج شود ملزم به پرداخت این مالیات ها است. هدف از دریافت این مالیات ها صرفاً تولید درآمدهایی برای پوشش هزینه های امنیت و رفت و آمدهای مسافران در فرودگاه های بین المللی بوده و نرخ فعلی آن ۱۳ دلار برای هر مسافر است كه این نرخ در پنج سال قبل افزایشی نداشته است.
پرداخت مالیات امنیت هواپیمایی كشوری در نیوزلند
تمام مسافرانی كه با پرواز از فرودگاه نیوزیلند سفر می كنند، ملزم به پرداخت مالیات امنیت هواپیمایی كشوری هستند، كه از درآمدهای آن برای تأمین بودجه برنامه نظارت بر تأمین امنیت سازمان هواپیمایی كشوری استفاده می گردد و این برنامه از امنیت هواپیماهایی كه در داخل كشور پرواز می كنند، اطمینان حاصل می كند. این مالیات در سال ۲۰۰۲ عنوان شد و نرخ آن از یك دلار نیوزلند در سال ۲۰۱۲ به نرخ ثابت ۱.۵ دلار رسیده است.
عوارض تأمین امنیت مسافران داخلی و بین المللی در سال ۱۹۹۸ معرفی گردید كه این مالیات به مسافران پیش از خروج آنها و برحسب پروازهای داخلی و بین المللی كه از فرودگاه های نیوزیلند اتفاق می افتد، تعلق میگیرد كه درواقع مبلغ آن با قیمت بلیت محاسبه می گردد.
برای دیگر مقاصد بین المللی اسلواكی، عوارض خدمات به مسافر باید توسط متصدیان برای هر مسافر خروجی در پروازهای زمانبندی شده و زمانبندی نشده، پرداخت شود. مبلغ كنونی این عوارض برای پروازهای بین المللی (بدون مالیات بر ارزش افزوده) ۱۶.۲۶ یورو است، درحالی كه این مبلغ برای پروازهای داخلی (بدون مالیات بر ارزش افزوده) ۶.۳۰ یورو در براتیسلاوا/ رودگاه ام.آر. استفانیك و مبلغ ۱۰.۴۵ یورو در فرودگاه كوشیتسه است. مبلغ این عوارض برای افرادی كه در داخل این كشور سفر می كنند، ۵۰ درصد مبلغی است كه مسافران خروجی پرداخت می كنند.
مالیات خروج مسافران هوایی همان عوارض خدمات به مسافران در آفریقای جنوبی است كه باید توسط دارنده، متصدی و یا نماینده یك هواپیما آن را پرداخت كنند و بدین وسیله به تأمین بودجه عملیاتهای هوانوردی و خدمات مسافران برای تسهیل خروج كمك كنند. این هزینه برای هر مسافری كه كشور را با استفاده از آسمان ترك میكند، محاسبه می گردد و مبلغ آن بسته به نوع پرواز متفاوت است(منطقه ای یا بین المللی). مبلغ فعلی این عوارض كه در سال ۲۰۰۰ معرفی گردید، برای هر فرد در پروازهای منطقه ای برابر با ۱۰۰ رند و در پروازهای بین المللی برابر با ۱۹۰ رند است.
عوارض خدمات به مسافران كه برای هر مسافر وضع می گردد به منظور تأمین منابع لازم برای مخارج عملیاتی و سرمایه ای مربوط به خدمات و تجهیزات مختلف فرودگاهی كه در فرودگاه های آفریقای جنوبی در اختیار مسافران قرار می گیرد، به مصرف میرسد. نرخ این عوارض درحال حاضر برابر با ۱۲۰ رند برای پروازهای داخلی، ۲۴۹ رند برای پروازهای منطقه ای و ۳۲۸ رند برای پروازهای بین المللی است.
عوارض تأمین امنیت مسافران پرواز در سال ۲۰۱۲ معرفی گردید كه این عوارض در فرودگاه آفریقای جنوبی مستقیماً از مسافران خروجی دریافت می گردد. درآمدهای حاصل شده از این عوارض صرف سازمان هواپیمایی كشوری آفریقای جنوبی می گردد تا با كمك آن بتواند وظایف قانونی خویش را كه شامل تأمین امنیت و ایمنی مسافران با نظارت بر اشخاص و دارندگان گواهینامه/مجوزها می گردد را به انجام برساند. مبلغ این عوارض درحال حاضر ۱۱۶ رند(بدون مالیات بر ارزش افزوده) برای مسافران بین المللی، ۴۲ رند برای مسافران داخلی و ۲۴۲ رند برای هر مسافر عازم كشورهای عضو اتحادیه اعتباری فدرال سن آنتونیو، است.
در آفریقای جنوبی عوارض خدمات هماهنگی پرواز در سال ۲۰۱۲ عنوان شد تا به اجاره و مدیریت تجهیزات و خدمات امنیتی كمك كرده و با استفاده از آن اطمینان حاصل شود كه میان مسافری كه درحال سوار شدن به هواپیما است، دارنده بلیت و بارهای تحویل داده شده، كنترل و ارتباط مناسبی وجود دارد. نرخ آن درحال حاضر ۲۱ رند برای هر مسافر است.
در كنار مالیات های هوایی مختلف ذكر شده در بالا، انگلستان در سال ۱۹۹۴ عوارض گمركی مسافران هوایی را معرفی نمود كه برای هر مسافر در پروازهای هوایی از فرودگاه این كشور وضع شد. هدف از وضع عوارض گمركی مسافران هوایی كسب درآمد از صنعت هواپیمایی بود، اما پیش بینی می شد كه با تأثیر بر ترافیك هوایی، آثار زیست محیطی مطلوبی به همراه خواهد داشت. نرخ اولیه آن برای پروازهای داخلی و اتحادیه اروپا برابر با ۵ پوند انگلیس و برای مقاصد دیگر ۱۰ پوند بود.

1396/11/24
14:00:39
5.0 / 5
4623
تگهای خبر: تولید , سفر , گردشگری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳
بریونی